Ansvarserklæring Krux Klatring

Det er risiko forbundet med klatring, for å minimere denne risikoen plikter alle våre besøkende å følge klatresenterets sikkerhetsregler. Alle må skrive under på at de har lest, forstått og vil følge sikkerhetsreglene i ansvarserklæringen før de kan klatre hos oss. For personer under 18 år må foresatte skrive under og sørge for at barnet forstår og vil følge reglene.

Ansvarserklæring Krux Klatring

All klatring og opphold i klatresenteret foregår på eget ansvar. Krux Klatring plikter å holde anlegget i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Dette gjelder klatreflater, forankringer og fastmontert utstyr. Krux Klatring har ikke erstatningsansvar for skader som måtte oppstå ved klatring eller annen aktivitet på senteret.

 Sikkerhetsregler

Generelt

 • Alle må innom resepsjonen for å betale samt registrere seg. Det gjelder også medlemmer.
 • Sko er påbudt ved klatring. Barfotklatring er ikke tillatt.
 • På tauklatring skal det brukes kalkball eller flytende kalk. Ved buldring kan du ha løs kalk i posen men legg kalkbag på tilvist plass.
 • Oppdager du feil og/eller mangler på anlegget som fører til økt risiko, eller ser at andres atferd kan føre til risiko for ulykker har du plikt til å varsle personalet.

 

Klatring med barn

 • For personer under 18 år må foresatte skrive under på ansvarserklæringen og sørge for at barnet forstår og vil følge reglene.
 • Barn under fylte 13 år som oppholder seg i klatresenteret skal være under tilsyn av ansvarlig voksen over 18 år.
 • Løping og herjing i senteret er ikke tillatt. Bruk innestemme
 • Buldrerommet er for klatring. Madrassene er landingsplass for fallende klatrere og derfor farlige å bruke til å oppholde seg eller turne på.
 • Tauene skal ikke dras i eller dras ned.

 

Autobelay

 • Krever ikke tidligere erfaring. Har du ikke brattkort eller topptaukort må du få en innføring av de som jobber i senteret.
 • Har du ikke tidligere erfaring og senteret er ubetjent skal du ikke klatre på autobelay
 • Utfør alltid kameratsjekk. For barn under 13 år er den voksne ansvarlig for kameratsjekk.
 • Barn under 13 år skal kobles inn og ut av voksen.

 

Tauklatring

 • Alle som klatrer i senteret skal ha lest klatrevettplakaten og følge klatrevettreglene.
 • Det er krav om Topptaukort eller Brattkort for å sikre på henholdsvis topptauklatring og ledklatring.
 • Ved ledklatring skal alle bolter fra 2. kortslynga klippes.
 • Ved stor vektforskjell på klatrer/sikrer må risikoreduserende tiltak vurderes.
 • Aldri klipp inn to tau i samme karabin eller anker.
 • Person over 18 år med brattkort eller topptaukort kan veilede en person uten kort forutsatt at veilederen alltid holder i den passive tauenden, står på bakken og har sin fulle oppmerksomhet på sikreren.
 • Sikring skal foregå med UIAA- og CE-godkjent utstyr.
 • Unngå å stikke fingrene i boltehengere og annet stål.
 • Se opp og vær oppmerksom på at det kan falle ned gjenstander (klatregrep, karabiner).
 • Tenk over hvor du står og hvor når du ikke klatrer.

Buldring

 • Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg. Unngå å stå i fallsoner
 • Se deg for før du hopper ned. Klatre ned dersom det er mulig.
 • Madrassen er kun til å falle på, ikke til turning o.l

 Signering

 • Jeg er inneforstått med at klatring og aktivitet på Krux Klatresenter innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar.
 • Jeg er pliktig å følge sikkerhetsreglene og instrukser gitt av personalet. Ved brudd på disse har personalet rett til å frata sikringskort eller bortvise personer etter eget skjønn.
 • Jeg er pliktig å varsle personalet dersom jeg opplever feil eller mangler på anlegget, etter ser at andres atferd kan føre til risiko.
 • All form for instruksjon og organisert aktivitet skal avtales med Krux klatring i forkant av besøket.
 • Krux Klatring klatresenter frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.
 • Jeg er inneforstått med at sikkerhetsregler og ansvarserklæring kan endres uten varsel. Eventuelle endringer vil kunngjøres ved oppslag i senteret.